แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์           รหัสกระทรวง :  
 ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน           รหัสส่วนราชการ :  สพข.1/ สพด. พระนครศรีอยุธยา
  ยุทธศาสตร์/กิจกรรม   หน่วยนับ   แผน/ผล   รวมทั้งสิ้น 
 1. ยุทธศาสตร์เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ   ไร่     
  นโยบาย ข้อ 1.2 การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย   ชนิดพืช/ร้อยละ     
  แผนงาน 1  การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนแก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย   ชนิดพืช/ร้อยละ     
      โครงการ 5  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   แห่ง     
   แห่ง     
      กิจกรรมหลักที่ 5  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ   แห่ง     
 (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)   แห่ง     
 (หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)   แห่ง/ร้อยละ     
       
       5.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก   แห่ง/ร้อยละ     
 (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)   แห่ง     
 (หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)   แห่ง/ร้อยละ     
       
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   ไร่     
   ราย     
 นโยบายข้อ 3.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และ   ไร่     
 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ   ราย     
 แผนงาน 6 การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร   ไร่     
 และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ   ราย     
       
      ผลผลิตที่ 2  เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน       
       
        กิจกรรมหลักที่ 11  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่       
       
 11.3  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร   ราย   แผน  10,000
   ราย   ผล   
               11.3.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์   ราย   แผน  11,000
   ราย   ผล   
                11.3.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ   ขวด   แผน  22,000
   ขวด   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 13  พัฒนาเกษตรกรและหมอดินอาสาสู่ Smart Farmer        
       
    13.2  อบรมหมอดินอาสา       
                  13.2.3  อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล   ราย   แผน  202
   ราย   ผล   
                   13.2.4  อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน   ราย   แผน  1,335
   ราย   ผล   
     13.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน   แห่ง   แผน   
   แห่ง   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 14  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน   แห่ง   แผน   
 14.2  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   แห่ง   แผน   
   แห่ง   ผล   
          14.2.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ใหม่)     แผน  17
 (ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)   แห่ง   ผล   
 (อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ1-30%   แห่ง/ร้อยละ   ผล   
          14.2.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน(ต่อยอด)   แห่ง   แผน  32
 (ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)   แห่ง   ผล   
 (อยู่ระหว่างดำเนินการร้อยละ1-30   แห่ง/ร้อยละ   ผล   
 14.3  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน   แห่ง   ผล   
 (ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%)   แห่ง   ผล   
 (ระหว่างดำเนินการร้อยละ10   แห่ง/ร้อยละ   ผล   
      ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 15  ปรับปรุงคุณภาพดิน   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
 15.4 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
                 15.4.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว    ไร่   แผน  3,600
   ไร่   ผล   
 15.5. ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
                 15.5.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด    ไร่   แผน  500
   ไร่   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 16  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
            16.3 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก       
              16.3.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก       
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก   กล้า   แผน  950,000
   กล้า   ผล   
                   2)  ปลูก   กล้า   แผน  950,000
   กล้า   ผล   
   ไร่   แผน  2,375
   ไร่   ผล   
              16.3.2  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย       
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน  826,000
   กล้า   ผล   
                   2)  แจกจ่าย   กล้า   แผน  826,000
   กล้า   ผล   
   ไร่   แผน  2,065
   ไร่   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 18  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
  18.6 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์   ไร่   แผน   
   ราย   ผล   
           18.6.1 พัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง   กลุ่ม   แผน  150
   ราย   แผน  1,500
   ไร่   แผน  15,000
   กลุ่ม   ผล   
   ราย   ผล   
   ไร่   ผล   
  18.7  สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์       
           18.7.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน     แผน   
     ผล   
   -  จัดหาเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด   ตัน   แผน  25
   ตัน   ผล   
              2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน     ไร่   แผน  5,000
   ไร่   ผล   
           18.7.3 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ   ตัน   แผน  125
   ตัน   ผล   
           18.7.4 จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   แห่ง   แผน   
              1) ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ    ลิตร   แผน  5,000
   ลิตร   ผล   
              2) ธนาคารปุ๋ยหมัก   ตัน   แผน  50
   ตัน   ผล   
  18.8 รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช   แปลง   แผน  7
   แปลง   ผล   
  18.8 โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน   ร.ร.   แผน  39
   ร.ร.   ผล   
              18.9.1  โรงเรียนเป้าหมายใหม่    ร.ร.   แผน  4
   ร.ร.   ผล   
              18.9.2 ต่อยอดโรงเรียนเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ   ร.ร.   แผน  35
   ร.ร.   ผล   
      กิจกรรมหลักที่ 19  แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน   ไร่   แผน   
   ไร่   ผล   
 19.2 การป้องกันกระทบจากภาวะโลกร้อน   ไร่   แผน   
             19.2.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว   ไร่   แผน  30
   ไร่   ผล   
              19.2.3 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน   แปลง   แผน  6
   แปลง   ผล   
              16.3.2  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติม       
                   1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย   กล้า   แผน  500,000
   กล้า   ผล   
                   2)  แจกจ่าย   กล้า   แผน  500,000
   กล้า   ผล   
       5.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็กเพิ่มเติม   แห่ง/ร้อยละ   แผน  3
   แห่ง   ผล