นายผดุงศักดิ์ เฉลิมชาติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
ให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี
ในการปลูกพืชผัก และนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย และนำมาทำอาหารให้กับ
บุคคลกรและผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับประทาน ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง