โครงการ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้งโครงการ บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

พระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่พระราชทานพระราชดำริ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

รายละเอียดพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริห่วงใยประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๔๙ ซึ่งทำให้พื้นที่การเกษตร ที่อยู่อาศัย และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จังหวัดอ่างทองจัดทำโครงการสร้างศาลาเอนกประสงค์ เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย ได้พักอาศัยขณะน้ำท่วม พร้อมจัดหาที่ดินซึ่งเป็นที่สูง น้ำท่วมไม่ถึง เพื่อใช้สำหรับทำเป็นฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจังหวัดได้จัดหาพื้นที่ตามพระราชดำริได้ที่บริเวณหนองระหารจีน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เนื้อที่ประมาณ ๓๖ ไร่ เป็นพื้นที่ดิน ๒๓ ไร่ พื้นที่น้ำ ๑๓ ไร่

ปีที่เริ่มดำเนินการโครงการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๙

การดำเนินงานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองระหารจีน มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เป็นแหล่งจ้างแรงงาน เพื่อให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้และฝึกอาชีพภายในฟาร์มให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
๒) เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษให้ประชาชนในพื้นที่ทั่วไปโดยไม่เน้นผลกำไร
๓) เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรแก่ราษฎรที่เข้ามาทำงาน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฟาร์ม
๔) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เป้าหมายของการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้และเป็นการฝึกอาชีพทางการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง อย่างถูกหลักวิชาการให้ราษฎรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จนเกิดความชำนาญและนำไปประกอบอาชีพในพื้นที่ดินของตนเมื่อถึงฤดูน้ำลด

รายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการ
๑) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๑ เป็นแหล่งจ้างงาน ดำเนินการจ้างแรงงานจากผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิน ๑๕๑ ราย
๒) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๒ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ

แรงงานในฟาร์ม ดำเนินการปลูกพืชผัก พืชสวน ชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู มะละกอ กล้วยมะลิอ่อง เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางนวล ฮังการี และเห็ดเป๋าฮื้อ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยง ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ แพะนม ด้านประมง เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง กบในบ่อพลาสติก และผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวจำหน่าย

๓) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๓ เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตร แรงงานที่ปฏิบัติงานในฟาร์มได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตร รวม ๗ หลักสูตร เพื่อถ่ายทอดแก่คนทั่วไป และ ผู้สนใจ
๔) ตามวัตถุประสงค์ที่ ๔ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ

ผลการดำเนินการ

ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ได้มีการจ้างแรงงานจากผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๑ คน ปลูกพืชผัก พืชสวน ปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักหวาน กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนู มะละกอ กล้วยมะลิอ่อง เห็ดนางฟ้าภูฐาน นางนวล ฮังการี และเห็ดเป๋าฮื้อ ด้านปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเนื้อ แพะนม ด้านประมง เลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง กบในบ่อพลาสติก และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป

ปี ๒๕๕๔ ได้มีการสร้างโรงเรือนเลี้ยงแพะนม ( ๖ x ๑๘ เมตร) ๑ หลัง โรงเรือนกรองน้ำพร้อมเครื่องกรองน้ำดื่มบรรจุขวด ๑ ระบบ สร้างห้องน้ำ ชาย-หญิง ๒๐ ห้อง พันธุ์ปลานิลแปลงเพศพร้อมอาหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำระบบจ่ายน้ำรอบศาลาเอนกประสงค์ และผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการ

ปี ๒๕๕๖ ได้สร้างคันดินล้อมพื้นที่ฟาร์ม ฐานกว้าง ๖ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน ผลิตปุ๋ยหมัก (ปุ๋ยอินทรีย์) จำนวน ๕๐ ตัน ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง จำนวน ๒๐ ไร่ ผลิตน้ำหมักชีวภาพ จำนวน ๓๖ ไร่ เพื่อช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ เพิ่มธาตุอาหารให้กับดิน ปรับค่า pH ของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และได้ทำการซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ จำนวน ๑ หลัง ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน ๑ , ๒๐๐ คน / ๑๒๕ ครัวเรือน