โครงการ งานวันดินโลก ( World Soil Day 2019 ) ปี พ. ศ. 2562
ภายใต้หัวข้อ “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”
( Stop Soil Erosion Save Our Future )
ณ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ( world soil day ) ซึ่งมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นการ โดยตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองการสหประชาติกว่า 200 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันซึ่งการประกาศรับรองวันดินโลกเป็นผลสืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรมจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS ( International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของโลกเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานร่วมผลักดันเรื่องวันดิน โลกร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )
จนประสบความสำเร็จ ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี โดยปี 2462 กำหนดจัดงาน 5 - 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมวันดินโลกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้วันเรื่องวันดินโลกและให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาดินเสื่อมโทรม
ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองได้ร่วมจัดงานดินโลก ในระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง โดยดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ร่วมกันเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
•  เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ
•  เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ . ศ . 2562
สถานที่จัดงาน สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง 56 หมู่ 6 ต . เทวราช อ . ไชโย จ . อ่างทองกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าชม หรือผู้เข้าร่วมงานมาจากที่อยู่ในชุมชน อำเภอ จังหวัด วัด โรงเรียน นักท่องเที่ยว เกษตรกรหมอดินอาสาและประชาชนทั่วไป รวมถึงภาคเอกชน จำนวน 300 ราย

กิจกรรม
- กิจกรรมที่ดำเนินการวันดินโลกมี 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมที่จัดในอาคาร กิจกรรมกลางแจ้ง และ กิจกรรมทางสื่อออนไลน์
- กิจกรรมที่จัดในอาคาร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม นิทรรศการทางวิชาการดิน เช่น ความเป็นมาของดินโลก การประชุมเสวนา หรือการบรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการ
- กิจกรรมกลางแจ้ง การจัดทำฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ จาก พด . 2,6,7 ฐานเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝก/การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด
ฐานเรียนรู้การเก็บตัวอย่างดิน/ฐานเรียนรู้ข้อมูลดิน/การใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดอ่างทอง
- กิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน 50 ไร่
- กิจกรรมทางสื่อออนไลน์ การจัดทำคลิปวิดีโอสื่อสารเรื่องความสำคัญของดิน องค์ความรู้เรื่องดินในจังหวัดอ่างทอง การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามรูปแบบแต่ละพื้นที่ การเผยแพร่สื่ออนไลน์ เช่น website สพด . อ่างทอง Grop line ได้แก่ รักษ์อ่างทอง , หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง หมอดินอาสาจังหวัดอ่างทอง Page facebook สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง