วันพุธที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง จัดงานโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ร่วมกันน้อยนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ ตามแนวการพึ่งพาตนเอง และลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุนกล้าหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างอง โดยมี
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ในการนี้มีส่วนราชการภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,คณะครูนักรเรียน,หมอดินอาสา,และเกษตรกร เข้าร่วมงาน จำนวน 8
0 ราย