นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดการอบรมการประเมินคุณภาพดินทางการเกษตรในพื้นที่โดยการใช้เครื่องมืออย่างง่ายด้วยเทคนิค Biofunctool® (14 ก.ย. 63)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 (22 ก.ย. 63)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี (12 ก.ย. 63)
นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำชุมชนร่วมใจพัฒนา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (08 ก.ย. 63)