นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมการสาธิตการทําปุ๋ยหมักจากผักตบชวาในโครงการจิตอาสาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาท (14 ต.ค. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สด น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 62)
นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมติดตามคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (16 ต.ค. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (14 ต.ค. 62)