นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมติดตามงานและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการและติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน และศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ (ท่าโป่งแดง) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (16 ม.ค. 61)
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะสมาชิก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินของนายสมรัก คำวงษ์ ประจำตำบลไร่หลักทอง และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดชลบุรี (17 ม.ค. 61)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการที่จะเสนอเป็น Quick Win ของคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ชั้น 5 อาคาร 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน (16 ม.ค. 61)
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาลำน้ำและชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล (12 ม.ค. 61)