นายอนุวัชร โพธินาม (รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล สพข.4 ประจำปี 2567 (22 ก.พ. 67)
นางสาวสุมิตรา วัฒนา (รองอธิบดีด้านบริหาร) ร่วมงานประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision IGNITE THAILAND จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง (22 ก.พ. 67)
นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร.. (21 ก.พ. 67)
นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2 (21 ก.พ. 67)