นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (01 ธ.ค. 63)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนบริบทองค์การและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน” (28 พ.ย. 63)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2563 (30 พ.ย. 63)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (23 พ.ย. 63)