นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี (22 พ.ค. 67)
นางสาวสุมิตรา วัฒนา (รองอธิบดีด้านบริหาร) ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการและกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (21 พ.ค. 67)
นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) กิจกรรม Big Cleaning Day สถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (21 พ.ค. 67)
นายอาทิตย์ ศุขเกษม (รองอธิบดีด้านวิชาการ) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (20 พ.ค. 67)