นายวัฒนา มังธิสาร (รองอธิบดีด้านบริหาร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 (27 ก.ย. 66)
นายวัฒนา มังธิสาร (รองอธิบดีด้านบริหาร) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (27 ก.ย. 66)
นายอนุวัชร โพธินาม (รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ) ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี (26 ก.ย. 66)
นายปราโมทย์ ยาใจ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เข.. (25 ก.ย. 66)