นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2565 (20 พ.ค. 65)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ (อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) ประชุมซักซ้อมการนำเสนอผลงานของหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี.. (19 พ.ค. 65)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ (รองอธิบดีด้านบริหาร) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มังคุดตำบลลำภี หมู่ที่ 2 บ้านตีนเป็ด ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พัง.. (19 พ.ค. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1) ประชุมแนวทางการพิจารณาระเบียบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (18 พ.ค. 65)