นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (11 ก.ค. 63)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้ข้อมูลทางแผนที่ (02 ก.ค. 63)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 2/2563 (18 มิ.ย. 63)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (15 มิ.ย. 63)