นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามความก้าวหน้าของงานพัฒนาที่ดินในส่วนของกรมฯ รับผิดชอบ และได้มอบนโยบายแนวทางการทำงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา (22 ส.ค. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับมอบเข็มพระพิรุณทองคำ และโล่ประกาศเชิดชูเกียรติในงานเชิดชูเกียรติ เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (21 ส.ค. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานเปิดกิจกรรม "การพัฒนาศักยภาพ สัมพันธภาพ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน" ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในงาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (18 ส.ค. 62)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานเปิดกิจกรรม Side Events ในงาน "การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562" ซึ่งเป็นกิจกรรมการนำเสนอผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ของนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (18 ส.ค. 62)