นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น (15 ก.พ. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับฟังนโยบายการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ในโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกร ณ โรงเแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร (13 ก.พ. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบแนวทางแก้ปัญหาการสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล้างหน้าดินพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน และการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของดิน ในพื้นที่จังหวัดน่าน (12 ก.พ. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก ณ ลานตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน (14 ก.พ. 62)