นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งและสถานการณ์ COVID-19 (02 เม.ย. 63)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (30 มี.ค. 63)
นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD สถาบัน INRA และกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 (27 มี.ค. 63)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 (17 มี.ค. 63)