นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (11 เม.ย. 62)
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน (09 เม.ย. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ดินดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ (18 เม.ย. 62)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น (10 เม.ย. 62)