นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกลไทยยั่งยืน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น (23 พ.ค. 61)
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย อนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร และทำพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ (23 พ.ค. 61)
นายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำเเห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น (23 พ.ค. 61)
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ ประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าการวางแผนการใช้ที่ดินพื้นที่สูงภาคเหนือ, Agri-map application, ลุ่มน้ำบางปะกง และการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ณ ห้องประชุม STOC กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (22 พ.ค. 61)