นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจราชการพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู (21 มี.ค. 61)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (21 มี.ค. 61)
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่าง กรมการปกครอง กับ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น (20 มี.ค. 61)
นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ ประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปี 2561 ณ บ้านเมืองงาม หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (20 มี.ค. 61)