สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก มอบหมายให้ นางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายทวิท พรหมณี เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปีงบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรมสาธิตการผลิตน้ำหมักสลายตอซัง จากสารเร่ง พด.2 และฮอร์โมนนมสด โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก เป็นประธาน เพื่อรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิตทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก