วันที่ 27 มีนาคม 2566

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จัดกิจกรรมกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน (PRA) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานปี 2567 ณ ที่ศาลาประชาคม ม.5 ต•ท่าทรายอ.เมือง จ.นครนายก โดยมีกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรมนี้


 
 

Call Center 1760

สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน 12 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร 037 639757