สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ดำเนินการโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) ปี ๒๕๖๐ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๙๘ ราาย ดำเนินการ ๔ อำเภอ

นอกจากปอเทือง จะมีประโยชน์ในด้านปรับปรุงบำรุงดินแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ด้วยนักท่องเที่ยว
เยี่ยมชมแปลงปอเทืองของเกษตรกร บริเวณ หมู่ ๓ ตำบลพรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีผู้ใหญ่บ้านร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกสนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด