สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ดำเนินการโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) ปี ๒๕๖๐ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๙๘ ราาย ดำเนินการ ๔ อำเภอ

เกษตรกรมีความพร้อมดำเนินการ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เพราะปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด
สามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศ นำมาเก็บไว้ในดิน ลำต้นเมื่อออกดอกแล้วไถกลบ จะได้อินทรีย์วัตถุลงในดิน ๒ ถึง ๓ ตันต่อไร่