สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    
ร่วมออกบรรยายโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จังหวัดนครนายก ณ ศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)