หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอองครักษ์

นายเพชชราช มณีนิล

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
นายสุชาติ ไทยเจริญ

พนักงานขับรถยนต์
 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอองครักษ์
รวม 11 ตำบล
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน่
สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ต่อยอด)

ดำเนิงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย**