หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำเภอบ้านนา

นางพิสมัย ยกย่อง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
นายไพบูลย์  พุ่มประยูร

พนักงานขับรถยนต์
 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอบ้านนา
รวม 11 ตำบล
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
สาธิตการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ
ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ต่อยอด)

ดำเนิงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย**