หน่วยพัฒนาที่ดินประจำอำองครักษ์ี

นาเพชชราช มณีนิล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดิน
นายสุชาติ ไทยเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
 
ความรับผิดชอบ กิจกรรม
รับผิดชอบอำเภอเมืองนครนายก
รวม 12 ตำบล

ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในดินเปรี้ยว 1000 ไร่
ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด 200 ไร่
จัดอบรมหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน
รับผิดชอบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ใหม่1 ต่อยอด 2
ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ 2,000 ราย
ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก 150,000 กล้า
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน 1,000 ไร่
รับผิดชอบโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 20 ไร่
รับผิดชอบงานจัดระบบส่งน้ำในไร่นา บ้านท่าแห อ.ปากพลี 1 แห่ง
รับผิดชอบโครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง 12 กลุ่ม
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน(ต่อยอด) จำนวน 2 โรงเรียน