นายคเชนทร์ สูฝน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

นายเพชชราช มณีนิล
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวมัณฑนา สุริยะวงศ์พงศา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววีนัส ตัสโต
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาววรรณา วันดี
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวธัญญาภรณ์ สายกระสุน
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

พนักงานราชการ

 

นายทวิท พรหมณี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคออมพิวเตอร์
นางสาวจินต์จุฑา ยะสืบ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเกษรา สารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางไพรัตน์ คำแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางภาวรินทร์ พงษ์ไธสง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรวรรณ สละบาป
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวภรณ์พรรณ ชัยบูรณ์พิภพ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

ลูกจ้างประจำ

 

นายดุสิต พนมใส
พนักงานการเงินและบัญชี ส4
นายสงกรานต์ คำแหง
พนักงานขับรถยนต์