วันที่ 25 กันยายน 2560 
นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก พร้อมด้วยนางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากกองช่างกรมพัฒนาที่ดินเข้าร่วมการประชาพิจารณ์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำการก่อสร้างระบบส่งน้ำในไร่นาคลอง
ดาดคอนกรีต ณ บ้านท่าโพง ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเกษตรกรเห็นด้วยและพึงพอใจกับโครงการ