เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และนางสาวมัณฑนา สุริยวงศ์พงศา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม vidio conference แนวทางและรายละเอียดความร่วมมือกับภาคประชารัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก