สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม วัน คิกออฟ มาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

กิจกรรมภายในงาน การให้บริการเกษตรกรและประชาชนในเรื่องการรับมือสถานการภัยแล้ง โดยส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพ ปอเทือง สารเร่ง พด. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ แนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน