โครงการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์   กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีผล
กระทบต่อการปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหารที่จำเป็นแก่พืช การใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีหลายรูปแบบ เช่น ปุ๋ยพืชสด โดยการใชเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า โสนอัฟริกัน ปอเทืองนำมาปลูกและทำการไถกลบ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ โดยนำเอาเศษพืช จากไร่นา จากโรงงานอุตสาหกรรม จากครัวเรือน จากตลาด นำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ จะเป็นการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ ลดมลภาวะต่างๆ และขยะได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาการเผาเศษพืชในไร่นาและขยะได้มากขึ้น ประกอบกับทิศทางของการทำการเกษตร ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทั้งตัวผู้ผลิตและผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรแบบเกษตร
อินทรีย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

วัตภุประสงค์
๑.ให้มีการดำเนินการผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ในการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรม
๓.ให้เกษตรกรลดละเลิกการเผาด้วยการนำเอาวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
๔.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

รูปภาพ การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (น้ำหมักชีวภาพ)
รูปภาพ การจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก)