สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    
นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงตรวจเยี่ยมติดตามงานโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
(พื้นที่ 22. จังหวัดลุ่มน้ำเต้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง) ณ ตำบลศีรษะกระบือ อ. องครักษ์ จ. นครนายก