สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม งานวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดคลอง ๑ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก