สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม และ โครงการไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน 5 แปลง
เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยของภาวะโลกร้อนและหันมาช่วยกันลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการทำ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ที่กำลังประสบอยู่ในทุกวันนี้จากสภาวะอากาศร้อนรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทุกปี
โดยเฉพาะในอาชีพทำการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมายังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อย ใช้วิธีการเผาตอซังข้าว ซึ่งการเผาแต่ละครั้งส่งผลให้ดินสูญเสียโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทำลายสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูกทำลาย ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง ทำให้สูญเสีย ธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ในทางกลับกันการไถกลบตอซังจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อสร้างความ
ตระหนักในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรมขึ้น เน้นรูปแบบให้เกษตรกรได้ ลงมือทำในแปลงสาธิต ตั้งแต่การฉีดพ่น น้ำหมัก
ชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซังข้าว

แปลงที่ 1 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก
แปลงที่ 2  ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก    ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
แปลงที่ 3  ณ บ้านเนินหินแร่   ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก
แปลงที่ 4  ณ บริเวณแปลงนาหมอดินอาสาประจำตำบล   ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก
แปลงที่ 5  ณ บริเวณแปลงนาหมอดินอาสาประจำตำบล   ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก