สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครนายกปรับปรุงบำรุงดิน และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน โดยการใช้พืชปุ๋ยสด ที่ได้จากการไถกลบ ต้น ใบ และส่วนต่างๆของพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว ในระยะช่วงออกดอก ซึ่งเป็นช่วงที่มีธาตุอาหารสูงสุด แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เน่าเปื่อยผุพัง ย่อยสลายเป็นอาหารแก่พืชที่จะปลูกตามมา โดยทางสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ได้สาธิตและสนับสนุนเมล็ดปอเทือง ซึ่งเป็นพืชปุ๋ยสดชนิดหนึ่งให้กับเกษตรกรนำไปปรับปรุงบำรุงดิน และเผยแพร่แก่เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงครอบคลุมทั้งจังหวัดนครนายก