สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช สร้างดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 4 ตำบล ตำบลละ 1 แห่ง ได้แก่ ต.เขาพระ ต.บ้านพริก ต.เกาะโพธิ์ ต.ศรีษะกระบือ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยของภาวะโลกร้อน และหันมาช่วยกันลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน ที่กำลังประสบอยู่ในทุกวันนี้ จากสภาวะอากาศร้อนรุนแรงที่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในอาชีพทำการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมายังมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อย ใช้วิธีการเผาตอซังข้าว ซึ่งการเผาแต่ละครั้ง ส่งผลให้ดินสูญเสียโครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ทำลายสิ่งมีชีวิตและอินทรียวัตถุในดิน จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูกทำลาย ทำให้โครงสร้างของดินจับตัวแน่น แข็งกระด้าง ทำให้สูญเสีย ธาตุอาหารพืชและน้ำในดิน การเผาตอซังยังปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ ในทางกลับกันการไถกลบตอซังจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่เหมาะสม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรมขึ้น เน้นรูปแบบให้เกษตรกรได้ ลงมือทำในแปลงสาธิต ตั้งแต่การฉีดพ่น น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซูเปอร์ พด.2 การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ปรับปรุงดิน และการไถกลบตอซังข้าว