โครงการอบรมหมอดินอาสา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ บริเวณภายในสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และ วัดคลอง ๑ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก