กลุ่มชุดดินนครนายก

                          กลุ่มชุดดินกับลักษณะทั่วไปของดินที่พบในจังหวัดนครนายก

กลุ่มชุดดินที่
ลักษณะทั่วไปของดิน
ดินในพื้นที่ลุ่ม
กลุ่มชุดดินที่  3 ,  4  และ 6 พื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเหนียวสีเทา
กลุ่มชุดดินที่  16 พื้นที่ลุ่มที่เป็นดินทรายแป้งสีเทา
กลุ่มชุดดินที่  17 พื้นที่ลุ่มที่เป็นดินร่วนปนทรายสีเทา
กลุ่มชุดดินที่  2 พื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเปรี้ยวจัดลึก
กลุ่มชุดดินที่  10  และ  11 พื้นที่ลุ่มที่เป็นดินเปรี้ยวจัดถึงลึกปานกลาง
ดินในพื้นที่ดอน
กลุ่มชุดดินที่  33 และ  38 พื้นที่ดอนที่เป็นดินร่วนพบบริเวณสองฝั่งริมแม่น้ำ
กลุ่มชุดดินที่  29 C  และ  29D พื้นที่ดอนที่เป็นดินเหนียวลึกและมีความลาดชัน
กลุ่มชุดดินที่  35   35 B และ  40 B พื้นที่ดอนที่เป็นดินร่วนปนทรายและมีความลาดชัน
กลุ่มชุดดินที่  56 B  และ 56 C พื้นที่ดอนที่เป็นดินลึกปานกลางและมีความลาดชัน
กลุ่มชุดดินที่  47 B  47 C  และ  47 D พื้นที่ดอนที่มีชั้นหินพื้นตื้นและมีความลาดชัน
กลุ่มชุดดินที่  46  และ  48 พื้นที่ดอนที่เป็นดินตื้นและมีความลาดชัน
กลุ่มชุดดินที่  62 พื้นที่ดอนที่มีความลาดชันสูงมาก

หมายเหตุ  *  B  มีความลาดชัน  2-5  %       C  มีความลาดชัน  5-12 %

                   D  มีความลาดชัน  12-20 %