สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก    ร่วมออกกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยหน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอเมืองนครนาย นางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญที่ 12่ รักษาพระองค์ ฯ

สถานที่โครงการ บริเวณหลังอ่างเก็บน้ำคลองโบถส์ ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีผู้ร่วมโครงการจำนวน 60 ราย หญ้าแฝกจำนวน 20,000 กล้า