นายวิรุธ คงเมือง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก

นายเพชชราช มณีนิล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางพิสมัย ยกย่อง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางเพ็ญศรี กลางทัพ
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
นางสาวมัณฑนา สุริยะวงศ์พงสา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววิลาวัลย์ เรียนเวช
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
นายทวิท พรหมณี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคมพิวเตอร์
นางวราภรณ์ หมั่นดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเกษรา สารักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
นางไพรัตน์ คำแหง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางชนัชฎา ดินแดง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรวรรณ สละบาป
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

ลูกจ้างประจำ
นายดุสิต พนมใส
พนักงานธุรการ
นายสงกรานต์ คำแหง
พนักงานขับรถยนต์
นายไพบูลย์ พุ่มประยูร
พนักงานขับรถยนต์
นายบุญส่ง มูลผล
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา์
     
นายสุชาติ ไทยเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นายวิริศพัทธ์ สุขสมบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา์